Lekarski

Chemia (część składowa modułu)

Od toku kształcenia 2017-2022 przedmiot Chemia wszedł razem z Biofizyką, Biochemią oraz Genetyką w skład modułu łączącego treści przedstawiane do tej pory osobno na każdym z tych przedmiotów. Na zajęciach dotyczących chemii student poznaje skład chemiczny organizmu, biologiczną rolę makro i mikroelementów oraz budowę i rolę podstawowych związków występujących w organizmie. Poznaje podstawowe reakcje związków organicznych i nieorganicznych w roztworach wodnych i ich znaczenie dla funkcjonowania organizmu.

Celem ćwiczeń jest również poznanie wybranych technik laboratoryjnych; analizy jakościowej, miareczkowania, kolorymetrii oraz pehametrii. Zajęcia praktyczne z chemii mają za zadanie nauczenie samodzielnego wykonywania doświadczeń i wyciągania prawidłowych wniosków oraz naukę właściwego zarządzania czasem przeznaczonym na wykonanie doświadczenia.

 

Osoba koordynująca naukę przedmiotu w Zakładzie: dr n. med. Anna Boguszewska-Czubara

Konsultacje

Rok akademicki 2019/2020

 

  1. Prof. dr hab. Jacek Kurzepa - poniedziałek 11.30-13.00
  2. Prof. dr hab. Krzysztof Sztanke - piątek 12.00-13.30
  3. dr hab. Irena Musik - 
  4. dr hab. Małgorzata Sztanke - piątek 12.00-13.30
  5. dr hab. Małgorzata Kiełczykowska - 
  6. dr Anna Boguszewska-Czubara - środa 12.00 - 13.30
  7. dr Anna Hordyjewska - środa 10.00 - 11.30
  8. dr Anna Horecka - urlop
  9. dr Joanna Kocot - urlop
  10. dr Dorota Luchowska-Kocot - piątek 10.00 - 11.30

Poziom czy stężenie, oto jest pytanie?

Jak pisać poprawnie: poziom czy stężenie, w odniesieniu do ilości substancji? Często spotykana forma „poziom” stosowana dla określenia „stężenia” jakiejś substancji wydaje się być związana z dosłownym tłumaczeniem angielskiego słowa „level”. W piśmiennictwie anglojęzycznym zwrot np. protein level (tak samo jak glucose level, potassium level itp.) jest stosowany w literaturze i określa w domyśle stężenie określonej substancji. W języku polskim słowo poziom nie powinno być jednak stosowane równoznacznie ze słowem stężenie. Dlatego można powiedzieć „stężenie białka osiągnęło określony poziom” a nie „poziom białka osiągnął określony poziom(?)” lub poprawnie „stężenie potasu jest poniżej poziomu normalnego”, a nie „poziom potasu jest poniżej normy”. Podsumowując, stwierdzenie np. „poziom glukozy” nie brzmi profesjonalnie.

Wyniki zaliczeń i egzaminów

Wyniki testu poprawkowego z Chemii znajdziesz TUTAJ (do otwarcia wymagane hasło).


Wyniki testu końcowego z Chemii dla studentów kierunku lekarskiego (13 XII 2019).

Wyniki z testu są do pobrania TUTAJ. Do otwarcia pliku niezbędne jest hasło tożsame z hasłem stosowanym do otwarcia pozostałych materiałów na stronie.

Literatura

Monografie i skrypty pomocne w nauce Chemii i Biochemii.

Chemia organizmów żywych


Podstawy technik laboratoryjnych


Prosta biochemia